DIAMANTVINKEN WILDKLEUR van 2022   (10)        DUIVEN     DOESBURG       VELP        DISTRICT       ZWOLLE

E343/28          04-5-2022     Pop    TT kooi                         XX           

E343/29          18-5-2022     Pop    TT kooi                         XX                                                             

E343/30          18-5-2022     Pop    TT kooi                         XX                                 

E343/36          03-7-2022     Pop    TT Kooi                         XX                  

E343/37          03-7-2022     Man   TT Kooi                         XX

E343/43          11-6-2022     Man   TT kooi                         XX 

E343/93          30-7-2022     Pop     TT Kooi                        XX   

E343/54          05-10-2022   Man

E343/55          05-10-2022   Man

E343/81          21-09-2022   Man

E343/29          14-01-2023

 

 

 

GORDELGRASVINKEN WILDKLEUR  2022 (2)     

E343/3              15-10-21         Pop

E343/4              15-10-21         Pop                                  

 

 GORDELGRASVINKEN WILDKLEUR  2023 (0)   

 

 

 

                                                                                                  

TENTOONSTELLINGS DATA

Duiven TT is 11, 12 en 13 november 2023 (incl. FAP/SAP)

Velp  TT is 17 tot 19 november 2023

Doesburg TT is 17 tem 19 november 2023

District TT is  xx tem xx december 2023

Nationale TT is xx tem xx januari 2024

FAP/SAP  Soest is 9 december 2023

 Voor meer informatie